Забранява се, по какъвто и да било начин и поради каквато и да било причина, частното и публично използване, употреба и експлоатация съдържанието на този сайт, като единствен титуляр на имуществената експлоатация на които е фирмата “Н. ТАСЮНИС АВЕЕ МРАМОРИ – ГРАНИТИ – ПЛОЧКИ -САНИТАРИЯ”, с отличително име “MARMOCERAMICA” (МАРМОКЕРАМИКА). По-специално, забранява се по какъвто и да било начин и без писмено разрешение на титуляра, цялото или частично копиране, възпроизвеждане, публичен показ, преработване, обработване, имитация и търговия на каквато и да било търговска, промишлена или друга информация или данни, съдържащи се в страниците на този сайт, както като идея и принцип, така и като екстернализацията им по начин достъпен за сетивата, за търговски или други цели, с цел печалба или дори и независимо от това, макар и непреднамерено и по-конкретно на представените на него търговски, промишлени, архитектурни или други модели, чертежи, художествени разпечатки, снимки и като цяло творения, в които се интегрира оригиналният принос на автора им и които се ползват от закрилата на националното, но и на общностното право, както и на превишаващите закона евентуални международни спогодби, независимо от художествената или естетическата им стойност. Забранява се също така, по какъвто и да било начин и без писменото разрешение на титуляра накърняването или употребата на търговското наименование, на отличителното име, на всякакви знаци и на отличителните белези на титуляра на горепосоченото дружество.

 

Например, посетителите на този сайт ще трябва, в съответствие с правилата за защита на интелектуалната и индустриалната собственост, както и тези за забраната на действия на нелоялна конкуренция, да се въздържат от каквито и да било опити за възпроизвеждане на съдържащите се в него отличителни белези и други данни или информация на какъвто и да било материален носител, преработка, търговия, присвояване с рекламата им чрез тях, употребата им в рекламни брошури, плакати и всякакъв вид диплянки и материали, както на рафтовете на търговските магазини на дружеството им или вътре в тях, така и в мрежата в “domain names” (домейн имена), електронни адреси, адреси на електронна поща и като цяло във всякакви уебсайтове, които администрират, както и на сайтове за обяви, които се администрират от трети лица. Публикуването на по-горните данни или информация на този сайт, се прави поради същите търговски цели и в никакъв случай не представлява отказ на титуляра/ титулярите от правата на индустриална и интелектуална собственост, предпоставките за пораждане или защита на които се регламентират на базата на закон (национално и общностно право) и съответните международни спогодби.