Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο ιδιωτική και δημόσια χρήση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιεχομένων του προκείμενου ιστοτόπου, υπεύθυνη και αποκλειστική δικαιούχος της περιουσιακής εκμετάλλευσης των οποίων είναι η εταιρεία «Ν. ΤΑΣΙΟΥΝΗΣ ΑΒΕΕ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ – ΠΛΑΚΑΚΙΑ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», με το διακριτικό τίτλο «MARMOCERAMICA» (ΜΑΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΑ). Ειδικότερα απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου ολική ή μερική αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή, επεξεργασία, μεταποίηση, απομίμηση και εμπορία οποιασδήποτε εμπορικής, βιομηχανικής ή άλλης πληροφορίας ή στοιχείου που περιέχεται στις ιστοσελίδες του προκείμενου ιστοτόπου, είτε ως ιδέα και αρχή, είτε ως εξωτερίκευση αυτών με τρόπο προσιτό στις αισθήσεις, για εμπορικούς ή άλλους λόγους με σκοπό το κέρδος, ή ακόμα και ανεξάρτητα από αυτό, έστω και ανυπαίτια, και συγκεκριμένα των παρατιθέμενων σε αυτόν εμπορικών, βιομηχανικών, αρχιτεκτονικών ή άλλων σχεδίων, σχεδιογραφιών, εικαστικών αποτυπώσεων, φωτογραφιών και εν γένει έργων, στα οποία ενσωματώνεται πρωτότυπη εισφορά του δημιουργού τους και τα οποία τυγχάνουν της προστασίας του εθνικού, αλλά και του κοινοτικού δικαίου, καθώς επίσης και των υπερνομοθετικής ισχύος τυχόν διεθνών συμβάσεων, ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική ή αισθητική τους αξία. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου προσβολή ή εκμετάλλευση της εμπορικής επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, των παντοειδών σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της δικαιούχου πιο πάνω εταιρείας.

Ενδεικτικά, οι επισκέπτες του παρόντος ιστότοπου θα πρέπει, συμμορφούμενοι στους κανόνες περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά και αυτούς της απαγόρευσης πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχουν από οποιαδήποτε απόπειρα αναπαραγωγής των περιεχομένων σε αυτόν διακριτικών γνωρισμάτων και λοιπών στοιχείων ή πληροφοριών σε οποιονδήποτε υλικό φορέα, επεξεργασία, εμπορία, ιδιοποίηση με διαφήμισή τους μέσω αυτών, χρησιμοποίησή τους είτε σε διαφημιστικά φυλλάδια, καρτολίνες και πάσης φύσεως έντυπα και υλικό, είτε στις προθήκες των εμπορικών καταστημάτων της επιχείρησής τους και εντός αυτών, είτε στο διαδίκτυο στα «domain names» (ονόματα περιοχών), ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν γένει σε ιστοσελίδες πάσης φύσεως που διαχειρίζονται, καθώς επίσης και σε ιστοσελίδες αγγελιών που διαχειρίζονται τρίτοι. Η ανάρτηση των παραπάνω στοιχείων ή πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο, γίνεται για ίδιους εμπορικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά παραίτηση της/των δικαιούχου/ων από τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, οι προϋποθέσεις γέννησης και προστασίας των οποίων ρυθμίζονται με βάση το νόμο (εθνικό και κοινοτικό δίκαιο) και τις εκάστοτε διεθνείς συμβάσεις.